ราชกิจจาฯ ประกาศ มติบอร์ดไปรษณีย์ไทย งดจ่ายโบนัส-ปันผล ลูกจ้างพนักงาน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ อยู่ที่

กบข.เปิดแผนลงทุนข้าราชการ ทางเลือกเกษียณอย่างมั่งคั่ง

"สิทธิผู้ถือหุ้น" ที่ไม่ควรละเลย ก.ล.ต.แนะปกป้องดูแลสิทธิของตนเอง คำพูดจาก เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด

กระทรวงการคลังมีมติรับทราบการ "งด" จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเป็นโบนัส พนักงานและลูกจ้าง และมีมติอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด "งด" จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ขณะเดียวกัน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจำนวนหนึ่งในสิบของจำนวนทุนทั้งหมดไว้เต็มจำนวนแล้ว ตั้งแต่ปี 2551 จำนวน 125 ล้านบาท

นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังมีมติอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด งดจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยในปี 2561 เคยจ่ายโบนัสเป็นเงิน 1 เท่าของเงินเดือน

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ อยู่ที่

กบข.เปิดแผนลงทุนข้าราชการ ทางเลือกเกษียณอย่างมั่งคั่ง

"สิทธิผู้ถือหุ้น" ที่ไม่ควรละเลย ก.ล.ต.แนะปกป้องดูแลสิทธิของตนเอง…