Tag: ดูบอลสด 999 -ไฮไลท์พรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้

สมเด็จพระสังฆราช ผ่อนพระกรณียกิจ หลังรักษาถุงน้ำดีอักเสบ

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการขอประทานพระกรุณา

ด้วย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จไปประทับที่โรงพยาบาลศิริราช ตามคำกราบทูลอาราธนาของคณะแพทย์ผู้ถวายอภิบาล เนื่องจากมีพระอาการพระปิตตะ (ถุงน้…

Read More